Obowiązek poinformowania konsumenta o pozasądowych metodach rozstrzygnięcia sporu

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w artykule 12 ust. 1 pkt 21 wprowadziła ciekawy, nieznany w dotychczasowych przepisach konsumenckich, obowiązek poinformowania konsumenta przez przedsiębiorcę o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Jak można założyć, celem takiej informacji jest zachęcenie konsumenta, zawiedzionego jakością towaru lub usługi, do skorzystania w pierwszej kolejności z pozasądowej (alternatywnej) metody rozstrzygnięcia sporu (ang. Alternative Dispute Resolution; ADR).

Continue reading “Obowiązek poinformowania konsumenta o pozasądowych metodach rozstrzygnięcia sporu”

Umowa z lekarzem medycyny pracy

Obowiązek zawarcia pisemnej umowy z jednostką medycyny pracy, która będzie przeprowadzać badania lekarskie pracowników danego zakładu, wynika z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. W przepisach nie przewidziano możliwości uznawania orzeczeń od lekarza medycyny pracy, który nie zawarł z pracodawcą ww. umowy, ale jednocześnie przepisy nie wykluczają możliwości zawarcia stosownej umowy z kilkoma jednostkami równocześnie.

Continue reading “Umowa z lekarzem medycyny pracy”