Rozstrzyganie sporów konsumenckich online – informacja o platformie ODR

Platforma ODR (Online Dispute Resolution) to nowe narzędzie służące pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Stosowanie tej metody będzie możliwe najprawdopodobniej od 15 lutego 2016 roku. Jej wprowadzenie nakłada na przedsiębiorców kolejne obowiązki informacyjne w ich relacjach z konsumentami.

Continue reading “Rozstrzyganie sporów konsumenckich online – informacja o platformie ODR”

Odstąpienie od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Jednakże w myśl art. 38 pkt 5 ww. ustawy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w m. in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Continue reading “Odstąpienie od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu”

Obowiązek poinformowania konsumenta o pozasądowych metodach rozstrzygnięcia sporu

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w artykule 12 ust. 1 pkt 21 wprowadziła ciekawy, nieznany w dotychczasowych przepisach konsumenckich, obowiązek poinformowania konsumenta przez przedsiębiorcę o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Jak można założyć, celem takiej informacji jest zachęcenie konsumenta, zawiedzionego jakością towaru lub usługi, do skorzystania w pierwszej kolejności z pozasądowej (alternatywnej) metody rozstrzygnięcia sporu (ang. Alternative Dispute Resolution; ADR).

Continue reading “Obowiązek poinformowania konsumenta o pozasądowych metodach rozstrzygnięcia sporu”