Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  

Prawo odstąpienia od umowy

Przepisy dotyczące prawa odstąpienia przez konsumenta od umowy uregulowane zostały w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


Prawo, o którym mowa, przysługuje w dwóch przypadkach – przy umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz przy umowach zawieranych na odległość. Aby uniknąć zastosowania tych regulacji, umowa pomiędzy sprzedawcą a konsumentem winna być zawarta wyłącznie w siedzibie sprzedawcy bądź w miejscu, w którym sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą.

Celem udowodnienia powyższego stwierdzenia wystarczy posłużyć się prostymi przykładami.
Każda umowa, jaka zostanie podpisana w obecności obu stron, ale poza stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez sprzedawcę traktowana będzie jako umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Przez lokal przedsiębiorstwa rozumie się wyłącznie miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej. Wprawdzie ustawa zawiera katalog umów, przy których nie stosuje się przepisów dotyczących odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, ale nie ma w tym katalogu umów mogących mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku umów zawieranych na odległość. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, są to umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tym samym, jeżeli sprzedawca doręczy konsumentowi umowę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) to bez wątpienia będzie to umowa zawarta na odległość.

Należy zaznaczyć, że w przypadku umów zawieranych na odległość prawo odstąpienia od takiej umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Pojęcie „świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą” nie zostało jednak sprecyzowane ani przez ustawodawcę, ani w piśmiennictwie.

Rekapitulując, w przypadku umów zawieranych poza siedzibą sprzedawcy bądź miejscem wykonywania przez niego działalności gospodarczej, zawsze istnieje możliwość, że konsument dysponować będzie prawem odstąpienia od umowy, czy to wedle przepisów o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, czy na odległość. Aby uniknąć stosowania tych przepisów, do zawarcia umowy powinno dojść w miejscu wykonywania przez sprzedawcę działalności gospodarczej, przy jednoczesnej obecności obu stron.

Zaznaczyć trzeba też na koniec, że problemu z możliwością odstąpienia od umowy nie będzie wówczas, gdy sprzedaż odbywać się będzie na rzecz przedsiębiorcy – wówczas nie ma on możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny (co do zasady).

Kontakt


  • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
  • Łukasz Grzelak
  • ul. Poznańska 54A, 62 - 800 Kalisz
  • tel. 608 630 971, fax (43) 656 44 41
  • e-mail: biuro(małpa)grzelak-kancelaria.pl

Wspieramy