Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  

Stosowanie w Polsce przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów

Parlament Europejski i Rada w dniu 25 października 2011 r. przyjęły dyrektywę nr 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek dość gruntownej zmiany przepisów w zakresie m. in. handlu internetowego. Zgodnie z art. 28 tej dyrektywy państwa członkowskie mają czas do dnia 13 czerwca 2014 r. na  jej implementację do krajowego porządku prawnego. W Polsce najprawdopodobniej ten termin nie zostanie zachowany.

 

Ustawa o prawach konsumenta została co prawda uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2014 r., ale nie oznacza to, że ona wejdzie w życie w terminie wskazanym przez ww. dyrektywę. Obecnie ustawa trafiła do Senatu, który może nanieść poprawki. Po przyjęciu ustawy przez Senat trafi ona do Prezydenta, który  po jej podpisaniu zarządzi publikację w dzienniku ustaw.

Co bardzo istotne, ustawa w kształcie uchwalonym przez Sejm przewiduje w  art. 55, że "Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia." Gdyby taka regulacja została utrzymana przez Senat, oznaczać to będzie, że ustawa o prawach konsumenta wejdzie w życie, w najlepszym przypadku, pod koniec roku 2014 r., a najprawdopodobniej dopiero na początku roku 2015.

Z powyższego wynika więc, że Polska nie dokona transpozycji rzeczonej dyrektywy na czas. Do czasu wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta nie będzie jednak można, w stosunkach sprzedawca-konsument, powoływać się na przepisy ww. dyrektywy; Zgodnie bowiem z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE  (m. in. sprawa 91/92, Paola Faccini Dori) w przypadku braku w wyznaczonym terminie przepisów transponujących dyrektywę jednostkom nie przysługuje w ich stosunkach z innymi jednostkami prawo powoływania się bezpośrednio na przepisy dyrektywy i żądania ich zastosowania przed sądami krajowymi. Innymi słowy konsument nie może żądać od sprzedawcy stosowania przepisów niewdrożonej na czas dyrektywy.

Inaczej ma się jednak sprawa w relacjach jednostka – państwo. Tutaj prawo UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek naprawienia szkody, jaka wyrządzona zostanie jednostkom z powodu braku implementacji dyrektywy. Warunkiem naprawienia szkody jest spełnienia trzech przesłanek, tj. dyrektywa musi mieć na celu przyznanie jednostkom pewnych praw, treść praw musi być możliwa do określenia na podstawie przepisów dyrektywy, a po trzecie musi istnieć związek przyczynowy między naruszeniem ciążącego na państwie zobowiązania a poniesioną szkodą.

Według mojej opinii dyrektywa w sprawie praw konsumentów spełnia ww. przesłanki, toteż do czasu wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta każdy podmiot, który poniósł szkodę z powodu braku transpozycji dyrektywy, może skierować do sądu pozew o stosowne odszkodowanie od państwa polskiego.

Kontakt


  • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
  • Łukasz Grzelak
  • ul. Poznańska 54A, 62 - 800 Kalisz
  • tel. 608 630 971, fax (43) 656 44 41
  • e-mail: biuro(małpa)grzelak-kancelaria.pl

Wspieramy