Obowiązek używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy

Jeżeli stroną umowy realizowanej na terenie RP, w tym umowy o pracę jest podmiot polski, umowę sporządza się w języku polskim. Umowa sporządzona w języku polskim może mieć wersję obcojęzyczną. Podstawą wykładni takiej umowy jest jej wersja polskojęzyczna.

Continue reading “Obowiązek używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy”