Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  

Aktualności

Czas trwania umowy licencyjnej

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa o korzystanie z utworu, czyli licencja, obejmuje pola ekspolatacji wyraźnie w niej wymienione. Zgodnie z art. 65 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji.

Art. 66 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Po upływie w/w 5-letniego terminu, w braku odmiennego postanowienia umownego, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa. (art. 66 ust. 2 tej ustawy).

Zatem brak szczególnego postanowienia umownego dotyczącego terminu, na jaki została zawarta umowa licencyjna, powoduje, że ma zastosowanie ww. przepis art. 66 i po upływie 5 lat trwania umowy, umowa ta wygasa.

Czytaj więcej...

Formularz kontaktowy na stronie internetowej a obowiązek zgłoszenia zbioru danych do GIODO

Formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej w opinii naszej kancelarii może być niewątpliwie mechanizmem, za pośrednictwem którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Najczęściej w typowym formularzu kontaktowym należy podać takie kategorie danych, jak „imię i nazwisko” i „adres e-mail”. Przesłanie tych danych i tym samym umieszczenie ich w systemie informatycznym (np. na serwerze hostingodawcy) może oznaczać przetwarzanie danych osobowych, a tym samym powoduje konieczność zgłoszenia przez administratora takiego zbioru do GIODO.

Czytaj więcej...

Obowiązek używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy

Sprawy te reguluje ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 931).

Jeżeli stroną umowy realizowanej na terenie RP, w tym umowy o pracę jest podmiot polski, umowę sporządza się w języku polskim. Umowa sporządzona w języku polskim może mieć wersję obcojęzyczną. Podstawą wykładni takiej umowy jest jej wersja polskojęzyczna.

W stosunkach pracy oznacza to, że odpowiedzialność za zawarcie umowy o pracę w języku obcym w razie sporu obciążać będzie pracodawcę, jako silniejszą stronę tego stosunku, a przede wszystkim stronę zobowiązaną do prowadzenia akt personalnych pracownika w strukturze dokumentów prowadzonych w języku polskim.

Czytaj więcej...

Dane w CEiDG a ochrona danych osobowych

Od 19 maja 2016 roku nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do jawnych danych i informacji udostępnianych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zadaniem CEIDG jest przede wszystkim ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, ale także udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. CEiDG jest zatem publiczną ewidencją przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Do 19 maja 2016 roku dane tam zawarte podlegały ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.W tym jednak dniu weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadziła istotne zmiany we wskazanym wyżej zakresie.

Czytaj więcej...

Stanowisko UOKiK w sprawie wykładni pojęcia „trwałego nośnika”

W sprawie toczącej się pod sygnaturą III Ca 529/16 przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu Prezes UOKiK zajął stanowisko zawierające istotny pogląd w zakresie wykładni pojęcia „trwałego nośnika”.

Pogląd ten został wydany na tle ustawy o kredycie konsumenckim, ale należy go mieć na uwadze również na tle innych ustaw, które posługują się pojęciem trwałego nośnika. Jednym z takich aktów prawnych jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W art. 21 ust. 1 stanowi ona, że przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu. Potwierdzenie takie obejmuje m. in. informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy.

Czym jest zatem trwały nośnik ?

Czytaj więcej...

Rozstrzyganie sporów konsumenckich online – informacja o platformie ODR

Platforma ODR (Online Dispute Resolution) to nowe narzędzie służące pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Stosowanie tej metody będzie możliwe najprawdopodobniej od 15 lutego 2016 roku. Jej wprowadzenie nakłada na przedsiębiorców kolejne obowiązki informacyjne w ich relacjach z konsumentami.

Czytaj więcej...

Kontakt


  • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
  • Łukasz Grzelak
  • ul. Poznańska 54A, 62 - 800 Kalisz
  • tel. 608 630 971, fax (43) 656 44 41
  • e-mail: biuro(małpa)grzelak-kancelaria.pl

Wspieramy