Finansowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w programie rządowym “TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM”

Zgodnie z § 10 ust. 2 regulaminu programu “TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM” (zwanego dalej Programem) o udział w Programie mogą ubiegać się Beneficjenci będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność do nabywania praw i obowiązków we własnym imieniu, wykonujący działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w każdym przypadku pod warunkiem posiadania przez Beneficjenta statusu Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP.

Continue reading “Finansowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w programie rządowym “TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM””

Czy rekompensata w wysokości 40 Euro tytułem kosztów odzyskiwania należności należy się wierzycielowi automatycznie ?

Jak słusznie, według mojej opinii, stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 lipca 2017 r. (sygn. V CSK 660/16), obciążenie dłużnika, który spełnia swoje świadczenie po terminie, kosztami podjętych przeciwko niemu działań zmierzających do spowodowania, by wykonał ciążące na nim zobowiązanie, nie może następować automatycznie. Każdorazowo konieczne jest zatem rozeznanie, czy czynności podejmowane przeciwko dłużnikowi, jako windykacyjne, rzeczywiście miały taki celowy charakter. Przypisanie dłużnikowi w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie zobowiązania obowiązku zapłacenia na rzecz wierzyciela kosztów działań podjętych w celu spowodowania, by wykonał zobowiązanie, musi być poprzedzone ustaleniem, jakie konkretnie czynności podejmował przeciwko dłużnikowi przyjmujący zlecenie i czy czynności te mogły legalnie doprowadzić do rezultatu w postaci skłonienia dłużnika do zaspokojenia wierzyciela.

Continue reading “Czy rekompensata w wysokości 40 Euro tytułem kosztów odzyskiwania należności należy się wierzycielowi automatycznie ?”

Obowiązek używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy

Jeżeli stroną umowy realizowanej na terenie RP, w tym umowy o pracę jest podmiot polski, umowę sporządza się w języku polskim. Umowa sporządzona w języku polskim może mieć wersję obcojęzyczną. Podstawą wykładni takiej umowy jest jej wersja polskojęzyczna.

Continue reading “Obowiązek używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy”

Rozstrzyganie sporów konsumenckich online – informacja o platformie ODR

Platforma ODR (Online Dispute Resolution) to nowe narzędzie służące pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Stosowanie tej metody będzie możliwe najprawdopodobniej od 15 lutego 2016 roku. Jej wprowadzenie nakłada na przedsiębiorców kolejne obowiązki informacyjne w ich relacjach z konsumentami.

Continue reading “Rozstrzyganie sporów konsumenckich online – informacja o platformie ODR”

Odstąpienie od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Jednakże w myśl art. 38 pkt 5 ww. ustawy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w m. in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Continue reading “Odstąpienie od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu”

Obowiązek poinformowania konsumenta o pozasądowych metodach rozstrzygnięcia sporu

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w artykule 12 ust. 1 pkt 21 wprowadziła ciekawy, nieznany w dotychczasowych przepisach konsumenckich, obowiązek poinformowania konsumenta przez przedsiębiorcę o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Jak można założyć, celem takiej informacji jest zachęcenie konsumenta, zawiedzionego jakością towaru lub usługi, do skorzystania w pierwszej kolejności z pozasądowej (alternatywnej) metody rozstrzygnięcia sporu (ang. Alternative Dispute Resolution; ADR).

Continue reading “Obowiązek poinformowania konsumenta o pozasądowych metodach rozstrzygnięcia sporu”