Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  

Aktualności

Czy rekompensata w wysokości 40 Euro tytułem kosztów odzyskiwania należności należy się wierzycielowi automatycznie ?

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzycielowi (…) przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro (…) stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Jak słusznie, według mojej opinii, stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 lipca 2017 r. (sygn. V CSK 660/16), obciążenie dłużnika, który spełnia swoje świadczenie po terminie, kosztami podjętych przeciwko niemu działań zmierzających do spowodowania, by wykonał ciążące na nim zobowiązanie, nie może następować automatycznie. Każdorazowo konieczne jest zatem rozeznanie, czy czynności podejmowane przeciwko dłużnikowi, jako windykacyjne, rzeczywiście miały taki celowy charakter. Przypisanie dłużnikowi w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie zobowiązania obowiązku zapłacenia na rzecz wierzyciela kosztów działań podjętych w celu spowodowania, by wykonał zobowiązanie, musi być poprzedzone ustaleniem, jakie konkretnie czynności podejmował przeciwko dłużnikowi przyjmujący zlecenie i czy czynności te mogły legalnie doprowadzić do rezultatu w postaci skłonienia dłużnika do zaspokojenia wierzyciela.

Czytaj więcej...

Stanowisko UOKiK w sprawie wykładni pojęcia „trwałego nośnika”

W sprawie toczącej się pod sygnaturą III Ca 529/16 przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu Prezes UOKiK zajął stanowisko zawierające istotny pogląd w zakresie wykładni pojęcia „trwałego nośnika”.

Pogląd ten został wydany na tle ustawy o kredycie konsumenckim, ale należy go mieć na uwadze również na tle innych ustaw, które posługują się pojęciem trwałego nośnika. Jednym z takich aktów prawnych jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W art. 21 ust. 1 stanowi ona, że przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu. Potwierdzenie takie obejmuje m. in. informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy.

Czym jest zatem trwały nośnik ?

Czytaj więcej...

Czas trwania umowy licencyjnej

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa o korzystanie z utworu, czyli licencja, obejmuje pola ekspolatacji wyraźnie w niej wymienione. Zgodnie z art. 65 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji.

Art. 66 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Po upływie w/w 5-letniego terminu, w braku odmiennego postanowienia umownego, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa. (art. 66 ust. 2 tej ustawy).

Zatem brak szczególnego postanowienia umownego dotyczącego terminu, na jaki została zawarta umowa licencyjna, powoduje, że ma zastosowanie ww. przepis art. 66 i po upływie 5 lat trwania umowy, umowa ta wygasa.

Czytaj więcej...

Formularz kontaktowy na stronie internetowej a obowiązek zgłoszenia zbioru danych do GIODO

Formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej w opinii naszej kancelarii może być niewątpliwie mechanizmem, za pośrednictwem którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Najczęściej w typowym formularzu kontaktowym należy podać takie kategorie danych, jak „imię i nazwisko” i „adres e-mail”. Przesłanie tych danych i tym samym umieszczenie ich w systemie informatycznym (np. na serwerze hostingodawcy) może oznaczać przetwarzanie danych osobowych, a tym samym powoduje konieczność zgłoszenia przez administratora takiego zbioru do GIODO.

Czytaj więcej...

Obowiązek używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy

Sprawy te reguluje ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 931).

Jeżeli stroną umowy realizowanej na terenie RP, w tym umowy o pracę jest podmiot polski, umowę sporządza się w języku polskim. Umowa sporządzona w języku polskim może mieć wersję obcojęzyczną. Podstawą wykładni takiej umowy jest jej wersja polskojęzyczna.

W stosunkach pracy oznacza to, że odpowiedzialność za zawarcie umowy o pracę w języku obcym w razie sporu obciążać będzie pracodawcę, jako silniejszą stronę tego stosunku, a przede wszystkim stronę zobowiązaną do prowadzenia akt personalnych pracownika w strukturze dokumentów prowadzonych w języku polskim.

Czytaj więcej...

Dane w CEiDG a ochrona danych osobowych

Od 19 maja 2016 roku nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do jawnych danych i informacji udostępnianych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zadaniem CEIDG jest przede wszystkim ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, ale także udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. CEiDG jest zatem publiczną ewidencją przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Do 19 maja 2016 roku dane tam zawarte podlegały ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.W tym jednak dniu weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadziła istotne zmiany we wskazanym wyżej zakresie.

Czytaj więcej...

Kontakt


  • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
  • Łukasz Grzelak
  • ul. Poznańska 54A, 62 - 800 Kalisz
  • tel. 608 630 971, fax (43) 656 44 41
  • e-mail: biuro(małpa)grzelak-kancelaria.pl

Wspieramy