Kaucja przy zakupie oleju silnikowego

Wprowadzenie kaucji przy zakupie oleju silnikowego ma się znaleźć w projekcie nowelizacji ustawy z dnia 11 maja 2001 r.o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i niektórych innych ustaw.

Projekt noweli zawarty jest w dokumencie “Gospodarka olejami zużytymi – założenia reformy i propozycja ustawy” (https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2020/07/Raport_OLEJE_2020.pdf). Projekt ten zakłada wprowadzenie opłaty depozytowej, która będzie doliczana do ceny sprzedawanego oleju silnikowego. Kaucja ma być zwracana nabywcy przy oddaniu przez niego przepracowanego oleju. Na sprzedawców olejów, także tych prowadzących sprzedaż wysyłkową (internetową), mają zostać nałożone nowe obowiązki, m.in. odbioru zużytego oleju, przekazywania zużytego oleju odpowiednim przedsiębiorstwom, zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego zamiaru prowadzenia sprzedaży olejów, wskazanie kupującemu miejsca najbliższego adresowi dostawy, w którym będzie mógł dokonać zwrotu oleju i uzyskać zwrot depozytu oraz obowiązki informacyjne dot. m.in. rodzaju sprzedawanych olejów i wskazania podmiotów realizujących odbiór olejów odpadowych (art. 19a-19k nowelizacji).

Finansowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w programie rządowym “TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM”

Zgodnie z § 10 ust. 2 regulaminu programu “TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM” (zwanego dalej Programem) o udział w Programie mogą ubiegać się Beneficjenci będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność do nabywania praw i obowiązków we własnym imieniu, wykonujący działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w każdym przypadku pod warunkiem posiadania przez Beneficjenta statusu Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP.

Continue reading “Finansowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w programie rządowym “TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM””

Czy rekompensata w wysokości 40 Euro tytułem kosztów odzyskiwania należności należy się wierzycielowi automatycznie ?

Jak słusznie, według mojej opinii, stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 lipca 2017 r. (sygn. V CSK 660/16), obciążenie dłużnika, który spełnia swoje świadczenie po terminie, kosztami podjętych przeciwko niemu działań zmierzających do spowodowania, by wykonał ciążące na nim zobowiązanie, nie może następować automatycznie. Każdorazowo konieczne jest zatem rozeznanie, czy czynności podejmowane przeciwko dłużnikowi, jako windykacyjne, rzeczywiście miały taki celowy charakter. Przypisanie dłużnikowi w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie zobowiązania obowiązku zapłacenia na rzecz wierzyciela kosztów działań podjętych w celu spowodowania, by wykonał zobowiązanie, musi być poprzedzone ustaleniem, jakie konkretnie czynności podejmował przeciwko dłużnikowi przyjmujący zlecenie i czy czynności te mogły legalnie doprowadzić do rezultatu w postaci skłonienia dłużnika do zaspokojenia wierzyciela.

Continue reading “Czy rekompensata w wysokości 40 Euro tytułem kosztów odzyskiwania należności należy się wierzycielowi automatycznie ?”

Obowiązek używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy

Jeżeli stroną umowy realizowanej na terenie RP, w tym umowy o pracę jest podmiot polski, umowę sporządza się w języku polskim. Umowa sporządzona w języku polskim może mieć wersję obcojęzyczną. Podstawą wykładni takiej umowy jest jej wersja polskojęzyczna.

Continue reading “Obowiązek używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy”

Rozstrzyganie sporów konsumenckich online – informacja o platformie ODR

Platforma ODR (Online Dispute Resolution) to nowe narzędzie służące pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Stosowanie tej metody będzie możliwe najprawdopodobniej od 15 lutego 2016 roku. Jej wprowadzenie nakłada na przedsiębiorców kolejne obowiązki informacyjne w ich relacjach z konsumentami.

Continue reading “Rozstrzyganie sporów konsumenckich online – informacja o platformie ODR”

Odstąpienie od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Jednakże w myśl art. 38 pkt 5 ww. ustawy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w m. in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Continue reading “Odstąpienie od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu”