Rozstrzyganie sporów konsumenckich online – informacja o platformie ODR

Platforma ODR (Online Dispute Resolution) to nowe narzędzie służące pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Stosowanie tej metody będzie możliwe najprawdopodobniej od 15 lutego 2016 roku. Jej wprowadzenie nakłada na przedsiębiorców kolejne obowiązki informacyjne w ich relacjach z konsumentami.

Nowa metoda pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich uregulowana została w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), które stosuje się od 9 stycznia 2016 roku. Zgodnie z jego treścią, platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych niniejszym rozporządzeniem. Jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii. Uruchomienie platformy ODR ma zapewnić niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie online sporów między konsumentami i przedsiębiorcami przez odpowiednio przygotowane do tego podmioty. Dzięki niej konsument ma w teoretycznie łatwiejszy i prostszy sposób dochodzić swoich roszczeń związanych z internetowym zakupem, bez konieczności kierowania sporu na kosztowną drogę sądową.

Stosowanie platformy ma charakter dobrowolny i nie jest obowiązkiem. Zgodnie z wcześniej przyjętymi regulacjami, przedsiębiorca nie ma obowiązku, aby w relacji z konsumentem zapewnić mu alternatywną metodę rozstrzygania sporu, tj. metodę pozasądową. A taką właśnie metodą jest platforma ODR. Jeżeli więc konsument skieruje skargę za pośrednictwem witryny http://ec.europa.eu/consumers/odr/, przedsiębiorca będzie mógł odmówić rozwiązania sporu w tym trybie, jak i każdym innym trybie pozasądowym.

Niemniej jednak ww. rozporządzenie nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki informacyjne związane z uruchomieniem platformy ODR. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (np. przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy) podają na swoich stronach internetowych łącze elektroniczne do platformy ODR. To łącze musi być łatwo dostępne dla konsumentów. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podają również swoje adresy poczty elektronicznej. Jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany lub zobowiązał się do wykorzystywania jednego lub większej liczby podmiotów ADR do rozstrzygania sporów z konsumentami, informuje on konsumentów o istnieniu platformy ODR oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia ich sporów. Przedsiębiorca podaje łącze elektroniczne do platformy ODR na swoich stronach internetowych i, jeśli oferta jest składana za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, zamieszcza to łącze w tej wiadomości. Informacje te mają być również udostępniane, w stosownych przypadkach, w ogólnych warunkach sprzedaży mających zastosowanie do internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

Najprostszym sposobem spełnienia powyższych obowiązków, bez względu na to, czy przedsiębiorca dopuszcza pozasądowy tryb rozstrzygania sporów czy też nie, jest umieszczenie na stronie internetowej sklepu informacji/podstrony o nazwie „ODR” bądź „Platforma ODR”, która zawierałaby na przykład następującą regulację:
„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.”

Zaznaczyć należy, że platforma ODR zostanie uruchomiona 15 lutego 2016 roku (taka informacja widnieje na stronie platformy ODR). Aktualnie serwis dostępny jest tylko w testowej wersji angielskiej. Dodać również trzeba, że polskie przepisy nie zawierają jak na razie żadnych odniesień do ww. rozporządzenia unijnego. Rozporządzenie to jest jednak bezpośrednio stosowane w Państwach Członkowskich, również w Polsce.

r. pr. Łukasz Grzelak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *