Dane w CEiDG a ochrona danych osobowych

Od 19 maja 2016 roku nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do jawnych danych i informacji udostępnianych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zadaniem CEIDG jest przede wszystkim ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, ale także udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. CEiDG jest zatem publiczną ewidencją przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Do 19 maja 2016 roku dane tam zawarte podlegały ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.W tym jednak dniu weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadziła istotne zmiany we wskazanym wyżej zakresie.

Dodany do tej ustawy art. 39b uzyskał następujące brzmienie: „Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309), z wyjątkiem przepisów art. 14-19a i art. 21-22a oraz rozdziału 5 tej ustawy.” Uściślając, poza przepisami dotyczącymi kontroli przetwarzania danych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, trybu prowadzenia postępowań i zabezpieczenia danych osobowych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie stosuje się do jawnych danych i informacji udostępnianych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wyłączenie stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych i informacji udostępnianych w CEiDG sprawia, że przetwarzanie zawartych tam jawnych danych stało się o wiele łatwiejsze. Wcześniej każdy podmiot przetwarzający dane udostępniane w CEiDG musiał m.in. zgłosić zbiór danych do GIODO (w tym celu przygotować stosowną dokumentację), stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę, spełnić obowiązek informacyjny wobec przedsiębiorcy, którego dane przetwarza. Takie obowiązki nakłada bowiem ustawa o ochronie danych osobowych. W obecnym stanie prawnym przepisy te nie znajdują już jednak zastosowania w przypadku jawnych danych, które gromadzone są w CEiDG. W praktyce może je przetwarzać każdy zainteresowany, bez względu na cel przetwarzania, nawet wykorzystując te dane do tworzenia stron www-katalogów zawierających informacje o przedsiębiorcach wykonujących dany zawód (np. lekarzy). Usunięcie danych z tego typu stron będzie zatem znacznie utrudnione i zależeć będzie w zasadzie wyłącznie od dobrej woli administratora strony.

W tym miejscu należy wskazać, że przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych (art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

Kategorie danych i informacji udostępnianych w CEiDG określa art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. To m.in. firma przedsiębiorcy, numery NIP i REGON, adresy wykonywania działalności gospodarczej oraz określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Ujawnieniu nie podlegają jedynie numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak pozostałe adresy (wykonywania działalności gospodarczej i do doręczeń) oraz dane kontaktowe, w przypadku gdy, podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG.

Oczywiście jawne dane przedsiębiorców udostępniane w CEiDG nadal podlegają ochronie na podstawie przepisów innych ustaw niż ustawa o ochronie danych osobowych przede wszystkim na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie naruszenia dóbr osobistych. Natomiast do przetwarzania danych osobowych przedsiębiorców niezawartych w CEIDG (bądź zawartych, ale niejawnych) ustawę o ochronie danych osobowych nadal stosuje się w całości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *