Finansowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w programie rządowym “TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM”

Zgodnie z § 10 ust. 2 regulaminu programu “TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM” (zwanego dalej Programem) o udział w Programie mogą ubiegać się Beneficjenci będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność do nabywania praw i obowiązków we własnym imieniu, wykonujący działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w każdym przypadku pod warunkiem posiadania przez Beneficjenta statusu Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP.

Jednocześnie § 10 ust. 5 ww. regulaminu programu stanowi, iż zawsze dużym przedsiębiorstwem będzie taki podmiot, którego 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez co najmniej jeden organ publiczny. W celu ustalenia statusu przedsiębiorstwa tenże regulamin w § 10 ust. 7 odsyła do Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  Przepis art. 3 ust. 4 tego Załącznika stwierdza wprost, że „przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny”.

Powyższe regulacje posługują się pojęciem „organ publiczny”. Takim organem według naszej opinii są jednostki samorządu terytorialnego. Wprawdzie żaden akt nie definiuje pojęcia „organ publiczny”, ale najczęściej interpretuje się je w oparciu o przepis art. 9 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym sektor finansów publicznych tworzą m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

Konstatując, jeśli co najmniej 25 % kapitału lub praw głosu w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego jest kontrolowana przez jednostkę samorządu terytorialnego, to mamy do czynienia z dużym przedsiębiorstwem. W takiej sytuacji spółka samorządowa nie może ubiegać się o udział w programie finansowania dla małych i średnich firm. Może jednak być beneficjentem finansowania udzielonego w ramach programu rządowego pt. “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, obsługiwanego bezpośrednio przez Polski Fundusz Rozwoju.

radca prawny Łukasz Grzelak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *