Czas trwania umowy licencyjnej

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa o korzystanie z utworu, czyli licencja, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Zgodnie z art. 65 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji.

Art. 66 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Po upływie w/w 5-letniego terminu, w braku odmiennego postanowienia umownego, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa. (art. 66 ust. 2 tej ustawy).

Zatem brak szczególnego postanowienia umownego dotyczącego terminu, na jaki została zawarta umowa licencyjna, powoduje, że ma zastosowanie ww. przepis art. 66 i po upływie 5 lat trwania umowy, umowa ta wygasa.

Jednakże twórca, zgodnie z zasadą swobody umów, może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca ale także i czasu tego korzystania. (art. 67 ust. 1) Zatem strony w umowie mogą postanowić, albo że umowa została zawarta na czas określony (dłuższy lub krótszy niż 5 lat) lub też że została zawarta na czas nieokreślony.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. (art. 68 ust. 1).

Należy również dodać, że jeśli strony w umowie postanowią, że umowa została zawarta na czas określony dłuższy niż 5 lat, to po upływie tego terminu, uważa się, że licencję udzielono na czas nieokreślony. (art. 68 ust. 2).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *