Obowiązek używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy

Jeżeli stroną umowy realizowanej na terenie RP, w tym umowy o pracę jest podmiot polski, umowę sporządza się w języku polskim. Umowa sporządzona w języku polskim może mieć wersję obcojęzyczną. Podstawą wykładni takiej umowy jest jej wersja polskojęzyczna.

Continue reading “Obowiązek używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy”

Umowa z lekarzem medycyny pracy

Obowiązek zawarcia pisemnej umowy z jednostką medycyny pracy, która będzie przeprowadzać badania lekarskie pracowników danego zakładu, wynika z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. W przepisach nie przewidziano możliwości uznawania orzeczeń od lekarza medycyny pracy, który nie zawarł z pracodawcą ww. umowy, ale jednocześnie przepisy nie wykluczają możliwości zawarcia stosownej umowy z kilkoma jednostkami równocześnie.

Continue reading “Umowa z lekarzem medycyny pracy”